• Piano đệm hát thanh nhạc 3 tháng (36 buổi = 3 buổi/tuần)
  7.200.000
 • Piano đệm hát thanh nhạc 3 tháng (24 buổi = 2 buổi/tuần)
  5.520.000
 • Piano đệm hát thanh nhạc 3 tháng (12 buổi = 1 buổi/tuần)
  3.000.000
 • Piano cổ điển 3 tháng (24 buổi = 2 buổi/tuần)
  6.000.000
 • Piano cổ điển 3 tháng (12 buổi = 1 buổi/tuần)
  3.600.000
 • Piano giáo trình Quốc tế - Lớp cơ bản 3 tháng (12 buổi)
  4.800.000
 • Piano giáo trình Quốc tế - Lớp cơ bản 2 tháng (8 buổi)
  3.200.000
 • Khoá học Vẽ dành cho Thiếu Nhi (Online - 16 buổi)
  2.300.000
 • Khoá học Vẽ dành cho Thiếu Nhi (Offline - 16 buổi)
  2.300.000
 • Khoá học Vẽ dành cho Thiếu Nhi (Offline - 8 buổi)
  1.300.000
 • Khoá học Vẽ cho Thiếu Nhi (Online - 8 buổi)
  1.300.000
 • Lớp bóng đá cộng đồng King Ball (1 tháng)
  800.000
 • Lớp bóng đá cộng đồng King Ball Level 1 (3 tháng)
  2.400.000
 • Gói đầu tư giáo dục 12 năm (2022 - 2023)
  3.940.000.000
 • Gói đầu tư giáo dục 7 năm (2022 - 2023)
  2.510.000.000

BỘ LỌC

0 - 1,000,000