A. Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN

1. Trước khi bạn gửi yêu cầu (“Yêu Cầu Xóa Tài Khoản”) để xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn (“ Tài Khoản”), vui lòng đảm bảo rằng Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

(a) Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN Ở Trạng Thái Tốt: Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn (bao gồm những dịch vụ có liên quan khác, ví dụ tài khoản Ví AnyLEARN và/hoặc Ví Khác, nếu áp dụng) đang ở trạng thái tốt và không phải là đối tượng đang bị điều tra, đang bị chế tài phạt vi phạm hoặc bị cho là đang vi phạm Điều Khoản Sử Dụng của AnyLEARN và/hoặc vi phạm quy định pháp luật áp dụng;

(b) Lần Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN Gần Nhất: Vì lý do an toàn thông tin, yêu cầu xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN cuối cùng trước đây của bạn không được đưa ra trong vòng ba mươi (30) ngày dương lịch trước ngày gửi Yêu Cầu Xóa Tài Khoản này;

(c) Không Có Giao Dịch Đang Diễn Ra: Bạn không được có bất kỳ Đơn Đặt Hàng, nghĩa vụ thanh toán, hoàn tiền và/hoặc tranh chấp nào đang chờ được xử lý trên Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN.

(d) Không Có Nghĩa Vụ Mua Hàng Trả Sau (trả góp) trên AnyLEARN đang xử lý (nếu áp dụng); và

(e) Bất kỳ tiêu chí nào khác mà AnyLEARN có thể thông báo cho bạn tùy từng thời điểm.

 2. Xác nhận sẽ được gửi cho bạn bằng tin nhắn SMS và/hoặc email đã đăng ký của bạn sau khi bạn gửi Yêu Cầu Xóa Tài Khoản thành công.

3. Bởi vì quá trình xóa tài khoản là vĩnh viễn, chúng tôi sẽ thực hiện việc xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN sau Thời Gian Chờ (như được định nghĩa dưới đây). Bạn có thể hủy Yêu Cầu Xóa Tài Khoản bằng cách đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn trong vòng bảy (7) ngày kể từ thời điểm gửi Yêu Cầu Xóa Tài Khoản (“Thời Gian Chờ”). Bạn sẽ không thể đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn khi kết thúc Thời Gian Chờ.

4. Tất cả Yêu Cầu Xóa Tài Khoản sẽ cần được chấp thuận. Tùy thuộc vào việc đáp ứng và/hoặc từ bỏ các điều kiện xóa tài khoản như được nêu trong Khoản 1 và/hoặc có thể được AnyLEARN thông báo cho bạn theo từng thời điểm, Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN sẽ bị xóa sau khi kết thúc Thời Gian Chờ.

5 Xác nhận sẽ được gửi cho bạn qua tin nhắn SMS hoặc email đã đăng ký của bạn sau khi hoàn tất việc xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN. Bất kể việc Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn bị xóa, chúng tôi và/hoặc các bên liên kết hoặc đại diện của chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu hỗ trợ thêm nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc xử lý yêu cầu xóa

6. Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn muốn sử dụng các tính năng mà cần có tài khoản trên Nền Tảng AnyLEARN của chúng tôi, bạn sẽ cần tạo một Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN mới. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu tạo tài khoản nào của bạn trong tương lai theo thông tin đăng nhập tương tự vì bất kỳ lý do gì và không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào.

B. Hệ Quả Của Việc Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN  

7. Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN là vĩnh viễn. Khi Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn đã được xóa thành công, bạn sẽ không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin, sản phẩm và dịch vụ nào được liên kết với Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN đã xóa của bạn.Trong đó:

(a) bạn sẽ không thể đăng nhập hoặc truy cập vào Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn, truy xuất hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn đã chia sẻ trước đây hoặc xem lịch sử tài khoản của bạn;

(b) nếu áp dụng, tài khoản của bạn và bất kỳ hạn mức vay nào mà bạn đã được bất kỳ đối tác nào chấp thuận sẽ tự động bị xóa; và bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào khi xóa tài khoản. (ONEPAY_trả góp)

(c) tất cả các khoản tín dụng, chiết khấu, phiếu mua hàng, phiếu giảm giá, anyPOINT, hoặc bất kỳ phần thưởng hoặc ưu đãi nào khác có được thông qua các công cụ tương tác được cung cấp trên Nền Tảng AnyLEARN sẽ chấm dứt hiệu lực;

(d) tùy thuộc quy định tại Khoản 8 dưới đây, tất cả các thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử, tài khoản thanh toán, tài khoản mạng xã hội và các dịch vụ khác do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp mà được liên kết với Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN sẽ tự động bị hủy liên kết khỏi Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn; và

(e) bạn sẽ không còn có thể gửi lên Nền Tảng AnyLEARN yêu cầu hủy, trả, hoàn tiền, trao đổi hoặc bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ bất kỳ giao dịch nào đã được hoàn thành trên Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn và/hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác yêu cầu quyền truy cập vào Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN.

Do đó, nếu có tranh chấp liên quan đến bất kỳ giao dịch nào, chúng tôi đề nghị bạn không xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn cho đến khi tranh chấp đó đã được giải quyết. Để làm rõ, việc xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo trực tiếp dù theo quy định của luật hoặc hợp đồng hoặc theo bất cứ hình thức nào khác khác.

8. Xin lưu ý rằng Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn có thể được liên kết với một số ứng dụng của bên thứ ba. Một số bên thứ ba có thể không cho phép bạn hủy liên kết tài khoản của bên thứ ba thông qua Nền Tảng AnyLEARN của chúng tôi, trong trường hợp đó, bạn cần tiến hành các thủ tục cần thiết với tài khoản của bên thứ ba mà bạn đã liên kết với Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN, và làm theo hướng dẫn từ bên thứ ba này để ngắt kết nối với Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn.

9. Một số thông tin như đánh giá, nhận xét và các nội dung hoặc thông tin khác do bạn gửi đến Nền Tảng AnyLEARN, không được lưu trữ trong Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn. Điều này có nghĩa là những người dùng khác có thể tiếp tục có quyền truy cập vào các bài đánh giá, nhận xét hoặc các nội dung khác mà bạn đã đăng trên Nền Tảng AnyLEARN ngay cả sau khi Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn đã bị xóa.

10. Tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được bạn tiết lộ cho chúng tôi và/hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ được xử lý và lưu trữ theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và các luật, quy định pháp luật áp dụng. Sau khi Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN của bạn được xóa, chúng tôi và/hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ giữ lại một số dữ liệu cá nhân nhất định và/hoặc dữ liệu khác liên quan đến Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN, miễn là cần thiết cho các mục đích nêu tại Chính Sách Bảo Mật và theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành.

C. Điều Khoản Chung

11. Bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN này cũng như các điều khoản và điều kiện khác mà bạn có thể đồng ý hoặc chấp nhận mà không hợp lệ hoặc không thể thi hành hoặc vi phạm pháp luật sẽ được thi hành trong khả năng có thể trong phạm vi quy định của điều khoản đó, nếu không sẽ được coi là bị loại trừ và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác và những điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực và thực thi ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

12. Các quyền và các biện pháp bảo vệ được trao cho AnyLEARN và/hoặc bên liên kết của AnyLEARN theo Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN này sẽ bổ sung cho các quyền và các biện pháp bảo vệ được trao cho AnyLEARN và/hoặc bên liên kết của AnyLEARN theo Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật, cũng như các điều khoản và điều kiện khác được bạn đồng ý hoặc chấp nhận.

13. AnyLEARN có thể sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN này bất kỳ thời điểm nào theo luật áp dụng (“Các Thay Đổi”). Các Thay Đổi sẽ có hiệu lực sau năm (5) ngày kể từ khi được đăng trên Nền Tảng AnyLEARN mà không có thông báo nào khác được cung cấp và bạn được coi là đã đồng ý với Các Thay Đổi sau năm (5) ngày khi Các Thay Đổi được công bố trên Nền Tảng AnyLEARN.

14. Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

15. Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN này hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng AnyLEARN này sẽ được giải quyết bởi tào án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của toàn án sẽ có tính quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên. Bên thua kiện sẽ chịu chi phí tố tụng và bồi thường chi phí thuê luật sư của bên thắng kiện.