ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Giới thiệu về các Điều Khoản Sử Dụng này

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ chịu ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu Bạn không đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ Thống. Các Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Bạn, một Người Sử Dụng cá nhân (“Bạn”) và CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC ANYLEARN (“anyLEARN”).

Bằng cách truy cập Ứng Dụng, đăng ký trở thành người sử dụng và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn được coi là đã chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi các Điều khoản và Chính sách này, bao gồm các Điều khoản và chính sách được tham chiếu dưới đây cũng như bao gồm các điều khoản và chính sách từ nhà cung cấp thứ 3 của chúng tôi.

 1. Giới thiệu về anyLEARN

anyLEARN là nền tảng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo. anyLEARN sẽ là đơn vị thay mặt cho các phụ huynh, học sinh, sinh viên liên hệ với các đơn vị đào tạo giáo dục là những học viện, trường học, trung tâm, chuyên gia, các nhà cung cấp giáo dục để tìm kiếm và đánh giá thông tin những khóa học, sản phẩm giáo dục có uy tín chất lượng để đưa lên nền tảng anyLEARN, từ đó giúp phụ huynh, học sinh, sinh viên có thêm nguồn thông tin khách quan để chọn lựa những khóa học, sản phẩm giáo dục phù hợp với nhu cầu của mình. anyLEARN không cung cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo, tất cả Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo được cung cấp trực tiếp cho Bạn bởi Nhà Cung Cấp Dịch vụ Giáo dục – Đào tạo, là học viện, trường học, trung tâm đào tạo, chuyên gia, các nhà cung cung cấp các dịch vụ, sản phẩm học tập. Không có quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào của anyLEARN liên quan đến việc cung cấp các Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo.

 1. Định nghĩa và Giải thích

            3.1 Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các thuật ngữ được định nghĩa như sau:

 1. Tài Khoản Trường học có nghĩa là tài khoản mà đơn vị cung cấp Dịch vụ Giáo dục – Đào tạo đăng ký trên ứng dụng anyLEARN trong vai trò là đơn vị cung cấp Sản phẩm;

 2. Tài Khoản Giảng viên có nghĩa là tài khoản của một Giáo viên bất kỳ, bao gồm cả Giáo viên hiện đang làm việc cho đơn vị cung cấp Dịch vụ Giáo dục – Đào tạo;

 3. Tài Khoản Học viên có nghĩa là tài khoản đã đăng ký mà Bạn nhận được để truy cập Hệ Thống với tư cách là Người Sử Dụng;

 4. Luật Áp Dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều Khoản Sử Dụng này;

 5. Thiết Bị Di Động nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà Bạn sử dụng để kết nối với Ứng Dụng anyLEARN;

 6. Chính Sách có nghĩa là bất kỳ chính sách, thông tin hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Người Sử Dùng, được anyLEARN thông báo cho Bạn vào từng thời điểm (bao gồm thông qua Hệ Thống, Trang Điện Tử, Chính Sách hoặc đến địa chỉ email của bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn), và có thể được anyLEARN cập nhật vào từng thời điểm;

 7. Điều Khoản Cụ Thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho một số phần cụ thể của Hệ Thống, như được thông báo cho Bạn vào từng thời điểm;

 8. Hệ Thống có nghĩa là hệ thống do anyLEARN cung cấp để kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo với Người Sử Dụng, bao gồm Ứng Dụng anyLEARN và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan;

 9. Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là Điều Khoản Sử Dụng của Người Sử Dụng Ứng dụng anyLEARN và tất cả Điều Khoản Cụ Thể áp dụng;   

 10. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo có nghĩa là các học viện, trường học, trung tâm đào tạo, chuyên gia, các nhà cung cung cấp các dịch vụ, sản phẩm học tập có các sản phẩm trên Ứng dụng anyLEARN;

 11. Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo có nghĩa là Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo cung cấp khi họ được kết nối với Bạn thông qua Ứng dụng anyLEARN, bao gồm các sản phẩm có trên Ứng dụng anyLEARN, và các dịch vụ khác được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo cung cấp thông qua Ứng dụng anyLEARN vào từng thời điểm;

 12. Người Sử Dụng có nghĩa là Người Sử Dụng cuối đã đăng ký và sử dụng của Ứng Dụng anyLEARN;

 13. Ứng Dụng anyLEARN có nghĩa là ứng dụng điện tử do anyLEARN cung cấp để  Người Sử Dụng  và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo kết nối với nhau;

 14. Mã Giới Thiệu tích điểm có nghĩa là có nghĩa là một mã mặc định mà Người Sử Dụng được cấp khi vừa mở tài khoản anyLEARN, Người Sử Dụng có thể điều chỉnh mã giới thiệu của mình sao cho không trùng với bất kỳ mã giới thiệu nào khác trên Ứng dụng anyLEARN. Mã giới thiệu tích điểm được sử dụng để tích điểm thưởng khi Người Sủ Dụng giới thiệu Người Sử Dụng mới đăng ký sử dụng Ứng dụng anyLEARN;

     3.2 Trong Điều Khoản Sử Dụng này (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác): (a) dẫn chiếu đến “bằng văn bản” không bao gồm email trừ khi có quy định cụ thể khác; và (b) bất kỳ cụm từ nào theo sau thuật ngữ “bao gồm”, “cụ thể”, “ví dụ”, hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào đều mang tính minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ trước các thuật ngữ đó. Điều Khoản Sử Dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều Khoản Sử Dụng này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, thứ tự ưu tiên sau sẽ được áp dụng: trước tiên, (i) Điều Khoản Cụ Thể; và sau đó (ii) các phần khác của Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Trách nhiệm của Bạn

Cam kết của Bạn đối với anyLEARN

4.1 Bạn xác nhận rằng:

4.1.1 Bạn có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện nghĩa vụ của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này;

4.1.2 Bạn đã đạt độ tuổi tối thiểu để Bạn có đủ năng lực chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều Khoản Sử Dụng này theo Luật Áp Dụng;

4.1.3 Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng và Chính Sách, và sẽ thông báo cho anyLEARN nếu Bạn vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng hoặc Chính Sách nào;

4.1.4 Bạn sẽ chỉ sử dụng Hệ Thống cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của Hệ Thống;

4.1.5 Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do Bạn (hoặc bên thay mặt Bạn) cung cấp cho anyLEARN hoặc theo cách khác thông qua Hệ Thống là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch;

4.1.6 Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà Bạn được phép sử dụng;

4.1.7 Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp; và

4.1.8 Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà trên đó Hệ Thống hoạt động.

Tương tác của Bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo và những Người Sử Dụng khác

4.2 Việc Bạn đặt mua Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo thông qua Hệ Thống tạo nên mối quan hệ trực tiếp giữa Bạn và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo tương ứng, mà anyLEARN không phải là một bên tham gia trong quan hệ đó. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, anyLEARN không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với việc thực hiện Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo cũng như các hành động hoặc thiếu sót của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo liên quan đến Bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác và chỉ có quyền khiếu kiện đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc Bạn sử dụng Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo.

4.3 Bạn đồng ý:

4.3.1 Đối xử với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo và những Người Sử Dụng khác một cách tôn trọng, phù hợp với các Chính Sách và sẽ không có thái độ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối nào trong khi sử dụng Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo hoặc Hệ Thống;

4.3.2 Không gây thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba.

4.4 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo có toàn quyền quyết định có chấp nhận, từ chối, hoặc hủy yêu cầu cung cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo vì bất kỳ lý do nào. Không giới hạn những nội dung nêu trên, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo liên quan có quyền từ chối nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ của Bạn nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, Hợp Đồng Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo liên quan, Chính Sách hoặc Luật Áp Dụng.

Khiếu nại

4.5 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo sẽ tự chịu trách nhiệm về Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo;

4.6 Nếu anyLEARN nhận được đơn khiếu nại từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo hoặc một người khác về Bạn, anyLEARN có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến Bạn hoặc giải quyết khiếu nại đó thông qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, Bạn cũng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó.

 1. Tài Khoản Của Bạn

5.1 Để truy cập vào Hệ Thống với tư cách là Người Sử Dụng, Bạn phải đăng ký và duy trì Tài Khoản với tư cách là Người Sử Dụng của Ứng Dụng Người Sử Dụng.

5.2 Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi được thực hiện trên Tài Khoản của Bạn và tất cả các quyết định được đưa ra liên quan đến việc Bạn sử dụng Hệ thống. Bạn:

5.2.1 Chỉ được có một Tài Khoản;

5.2.2 Phải giữ bí mật và an toàn thông tin Tài Khoản của Bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của Bạn);

5.2.3 Không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, bao gồm cả việc chuyển giao Tài Khoản hoặc thông tin từ Tài Khoản của Bạn cho bất kỳ người nào khác;

5.2.4 Phải thông báo ngay cho anyLEARN nếu Bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của Bạn;

5.2.5 Nếu Bạn đồng thời là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo, không được phép sử dụng Tài Khoản của Bạn để đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ với tư cách là Người Sử Dụng mà Bạn sẽ chấp nhận cung cấp dịch vụ đó với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo, hoặc cộng tác với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo khác hoặc Người Sử Dụng khác để làm những việc tương tự.

5.3 anyLEARN có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào Tài Khoản của Bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Ứng Dụng Người Sử Dụng, mà không ảnh hưởng đến các quyền và chế tài khác của mình:

5.3.1 Nếu anyLEARN cho rằng, theo toàn quyền quyết định của anyLEARN, Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này;

5.3.2 Nếu Bạn nợ anyLEARN bất kỳ khoản tiền nào;

5.3.3 Nếu Điều Khoản Sử Dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào; hoặc

5.3.4 Vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của anyLEARN.

 1. Việc sử dụng Hệ Thống của Bạn

Quyền được cấp và bảo lưu

6.1 Với điều kiện Bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, anyLEARN cấp cho Bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí sử dụng trong thời hạn của Điều Khoản Sử Dụng này, để truy cập và sử dụng Hệ Thống duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân Bạn cho mục đích kết nối Bạn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo liên quan đến Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo.

6.2 Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này đều được anyLEARN bảo lưu. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về hoặc đối với Hệ Thống (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho Bạn.

6.3 Khi sử dụng Hệ Thống, Bạn không được:

6.3.1 Chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp Tài Khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;

6.3.2 Sử dụng Hệ Thống để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như Hệ Thống, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Hệ Thống, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra quá tải nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Hệ Thống, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Hệ Thống hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;

6.3.3 Sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc, giao diện, hình thức hoặc nội dung của Hệ Thống;

6.3.4 Đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa bất kỳ thông báo nào về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong Hệ Thống;

6.3.5 Gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;

6.3.6 Gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu;

6.3.7 Gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe doạ, phỉ báng, hoặc tư liệu bất hợp pháp hoặc có hại;

6.3.8 Gửi tư liệu có chứa virus phần mềm hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;

6.3.9 Can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của Hệ Thống hoặc dữ liệu trong Hệ Thống;

6.3.10 Mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của Bạn với một chủ thể hoặc đơn vị;

6.3.11 Cố ý báo sai các thông tin cá nhân của Bạn, hoặc thực hiện đặt Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo mà không qua Ứng Dụng Người Sử Dụng hoặc đặt đơn hàng giả mạo;

6.3.12 Gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, quấy rối, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, cho anyLEARN (thành viên, nhân viên và Đối tác của anyLEARN), bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo hoặc bất kỳ bên nào khác; hoặc

6.3.13 Gây thiệt hại cho uy tín của anyLEARN theo bất kỳ hình thức nào.

Giới hạn việc sử dụng Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo của Bạn

6.4 Bạn không được sử dụng Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo để:

6.4.1 Thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi, hoạt động nào trái với quy định của Luật Áp Dụng; hoặc

6.4.2 Gây phương hại hoặc xâm phạm quyền của người khác.

6.5 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, Bạn sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của chính Bạn trong khi sử dụng Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo, và Bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

 1. Thiết Bị Di Động của Bạn

7.1 Quyền truy cập của Bạn vào Ứng Dụng Người Sử Dụng sẽ được thực hiện thông qua Thiết Bị Di Động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng Bạn tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Người Sử Dụng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn. anyLEARN không chịu trách nhiệm nếu Bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu Bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Người Sử Dụng) vào Thiết Bị Di Động của Bạn.  

7.2 Trong trường hợp Thiết Bị Di Động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không còn thuộc quyền chiếm hữu của Bạn, và điều này làm lộ thông tin Tài Khoản của Bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc chế tài hợp pháp của anyLEARN, Bạn phải thông báo ngay cho anyLEARN và tuân thủ quy trình được anyLEARN thông báo.

7.3 Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí nào phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Bạn, ví dụ, các khoản cước phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn sử dụng Hệ Thống có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng dung lượng dữ liệu đó và các khoản cước phí liên quan. Bạn phải đảm bảo rằng bạn sử dụng số điện thoại được đăng ký bởi Bạn với nhà mạng hoạt động hợp pháp và không sử dụng số điện thoại ảo khi đăng ký và sử dụng Ứng Dụng Người Sử Dụng.

 1. Điều khoản tài chính

Ứng Dụng Người Sử Dụng

8.1 Bạn được phép tải xuống và/hoặc sử dụng miễn phí Ứng Dụng Người Sử Dụng được cung cấp cho Bạn để sử dụng Hệ Thống. anyLEARN có quyền tính phí cho tất cả các hỗ trợ và dịch vụ mà Bạn nhận được, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua việc sử dụng Hệ Thống, theo thông báo được gửi cho Bạn bởi anyLEARN vào từng thời điểm (bao gồm cả thông qua Chính Sách).

Các Khoản Phí Người Sử Dụng

8.2 Phụ thuộc vào Hợp Đồng Sử Dụng Dịch Vụ (giữa anyLEARN và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo), Hợp Đồng Dịch Vụ Giáo Dục – Đào tạo, anyLEARN hoặc/và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo được quyền yêu cầu Bạn thanh toán học phí cho Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo, và khoản học phí này có thể bao gồm:

8.2.1 Khoản học phí cho mỗi khóa học của Bạn;

8.2.2 Phí quản lý (nếu có) theo quyết định và thông báo của anyLEARN, Đơn Vị Liên Kết của anyLEARN và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo vào từng thời điểm;

8.2.3 Mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan hoặc phí khác theo Chính Sách ; và

8.2.4 Mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của Luật Áp Dụng.

8.3 Thành phần các khoản phí Người Sử Dụng mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo tính có thể thay đổi theo nhu cầu và các yếu tố khác theo thời điểm. anyLEARN luôn nỗ lực thông báo cho Bạn về bất kỳ việc thay đổi các khoản phí nào của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo thông qua Ứng Dụng Người Sử Dụng và Bạn có trách nhiệm xem xét một cách cẩn trọng trước khi quyết định đăng ký học. Bạn sẽ được coi là đã biết, và Bạn chấp nhận trách nhiệm đối với tất cả Khoản Phí Người Sử Dụng phát sinh trong Tài Khoản của Bạn.

8.4 Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được Luật Áp Dụng cho phép, anyLEARN có thể đề nghị Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo điều chỉnh hoặc hủy Các Khoản Phí Người Sử Dụng (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi anyLEARN xác định rằng có lỗi trong việc tính phí ban đầu, rằng Bạn đã không tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính (hoặc ngược lại), hoặc trong trường hợp có khiếu nại).

Khuyến mại

8.5 Để khuyến khích việc sử dụng Hệ Thống, vào từng thời điểm, anyLEARN và/hoặc Đơn Vị Liên Kết của anyLEARN có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mãi dựa trên việc Bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. Bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi hay không. Nếu Bạn quyết định tham gia, Bạn được quyền hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng đó với điều kiện Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của anyLEARN và/hoặc Đơn Vị Liên Kết của anyLEARN. Nếu Bạn không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, Bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bán hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi và khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng hiểu rằng các chương trình ưu đãi và khuyến mãi không thể được đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào ngày nhất định, ngay cả trước khi Bạn sử dụng các chương trình đó.

Thanh toán

8.6 Trừ khi Bạn được thông báo khác đi thông qua Hệ Thống, tất cả số tiền bạn phải trả theo các Điều Khoản Sử Dụng này và Hợp Đồng Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo là cuối cùng và phải được thanh toán bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua Ứng Dụng Người Sử Dụng vào từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, ví điện tử hoặc bằng cách sử dụng Mã giới thiệu tích điểm, Mã học bổng.

8.7 Trong trường hợp Bạn chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, Bạn cấp cho anyLEARN đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản thanh toán này bằng phương thức thanh toán mặc định được chỉ định đối với Tài Khoản của Bạn và thay mặt Bạn chuyển Các Khoản Phí Người Sử Dụng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo hoặc chủ thể khác có quyền nhận khoản tiền đó cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo, phụ thuộc vào bất kỳ thỏa thuận nào giữa anyLEARN, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo và chủ thể đó.

8.8 Nếu phương thức thanh toán của bên thứ ba có sẵn thông qua Ứng Dụng Người Sử Dụng, việc Bạn sử dụng phương thức thanh toán của bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba có liên quan cung cấp phương thức thanh toán đó và cũng có thể phải chịu phí riêng được áp dụng bởi nhà cung cấp bên thứ ba. anyLEARN không tuyên bố, cam đoan hoặc bảo đảm về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính sẵn có của các phương thức thanh toán của bên thứ ba đó và sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó đối với việc Bạn sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán của bên thứ ba nào, bao gồm mọi hạn chế, chậm trễ hoặc thất bại của phương thức thanh toán của bên thứ ba.

8.9 Tất cả các khoản thanh toán phải bằng Việt Nam Đồng.

8.10 Nếu Mã giới thiệu tích điểm, Mã học bổng được áp dụng, việc Bạn sử dụng Mã giới thiệu tích điểm, Mã học bổng phải theo Điều Khoản Cụ Thể. Vui lòng kiểm tra cẩn thận các điều khoản này trước khi sử dụng Mã giới thiệu tích điểm, Mã học bổng. Để tránh nhầm lẫn, Mã giới thiệu tích điểm, Mã học bổng không được đổi thành tiền mặt, không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào và không thể được bán lại hoặc quy đổi thành giá trị.

8.11 Không ảnh hưởng đến các quyền và chế tài khác của mình, anyLEARN có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin tưởng một cách hợp lý rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc có thể liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi anyLEARN tin một cách hợp lý rằng Bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, Chính Sách, hoặc Luật Áp Dụng. Trong trường hợp như vậy, Bạn sẽ không buộc anyLEARN hoặc Đơn Vị Liên Kết của anyLEARN chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán hoặc bất kỳ khuyến mại nào cho Bạn.

8.12 Nếu bạn bị tính phí không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Ứng Dụng Người Sử Dụng hoặc qua email tới info@anylearn.vn để được hỗ trợ. anyLEARN có toàn quyền quyết định trong việc xác định có nên xử lý bất kỳ khoản hoàn trả hoặc trả lại nào cho Bạn hay không và phương thức hoàn trả hoặc trả lại khoản thanh toán đó (bao gồm cả bằng Mã học bổng).

Thuế

8.13 Điều Khoản Sử Dụng này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.

8.14 Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của Luật Áp Dụng để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp anyLEARN yêu cầu hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo.

 1. Bồi hoàn và trách nhiệm pháp lý

Bồi hoàn

9.1 Bạn phải bảo vệ, bồi hoàn và đảm bảo cho anyLEARN, các bên chuyển quyền sử dụng của anyLEARN (nếu có) và các Đơn Vị Liên Kết của mỗi bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

9.1.1 Việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Sử Dụng này, các Chính Sách hoặc bất kỳ Luật Áp Dụng nào;

9.1.2 Việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo, bao gồm:

(a) bất kỳ khiếu nại nào của Bạn hoặc người đại diện cho Bạn rằng anyLEARN hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của anyLEARN không phải Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo, là Nhà cung cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo;

(b) bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba (bao gồm cả khiếu nại của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo nào) phát sinh từ việc Bạn sử dụng Hệ Thống và/hoặc Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo; và

(c) đối với bất kỳ sản phẩm nào mà Bạn mua, nhận được từ Nhà cung cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo.

Cơ sở mà Hệ Thống được cung cấp trên đó

9.2 Hệ Thống được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, anyLEARN không đưa ra các tuyên bố, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý hoặc pháp định, trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của Hệ Thống, hoặc rằng Hệ Thống sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy.

9.3 anyLEARN không cung cấp và không chịu trách nhiệm cung cấp hoặc đảm bảo cung cấp Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo.

9.4 Hệ Thống có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do Bạn hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo hoặc nhà cung cấp bên thứ ba nào khác sử dụng bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. anyLEARN không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố như vậy.

Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

9.5 Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của một bên về tình trạng tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của bên đó, do hành vi gian lận hoặc về bất kỳ trách nhiệm nào khác trong phạm vi không được giới hạn hoặc không được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

9.6 Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, anyLEARN sẽ không chịu trách nhiệm về:

9.6.1 Những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, đặc biệt, mang tính răn đe, trừng phạt hoặc phát sinh do hậu quả;

9.6.2 Mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; và

9.6.3 Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản,phát sinh từ, liên quan đến hoặc bằng cách khác có liên hệ với Hệ Thống hoặc Dịch Vụ Giáo dục – Đào tạo, cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

9.7 Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, và trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản Cụ Thể, trong mọi trường hợp, tổng mức trách nhiệm pháp lý tối đa của anyLEARN phát sinh theo và liên quan đến Hệ Thống và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng này không vượt quá mức Các Khoản Phí Người Sử Dụng (nếu có) mà Bạn thanh toán cho anyLEARN liên quan đến sự kiện đầu tiên làm phát sinh khiếu nại theo Điều Khoản Sử Dụng này.

9.8 Trừ khi được quy định khác rõ ràng trong Điều Khoản Cụ Thể, bất kỳ khiếu nại nào của Bạn đối với anyLEARN theo hoặc liên quan đến Hệ Thống hoặc Điều Khoản Sử Dụng này phải được thông báo cho anyLEARN trong vòng một 01 (một) năm sau khi sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong vòng một 01 (một) năm (trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép) Bạn sẽ mất bất kỳ quyền và chế tài nào mà Bạn có đối với khiếu nại đó.

 1. Thời hạn và chấm dứt

10.1 Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục cho đến khi được chấm dứt theo các điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này.

10.2 anyLEARN có thể chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng này, và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Hệ Thống của Bạn:

10.2.1 Bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc gửi thông báo cho Bạn; và

10.2.2 Ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và chế tài khác của anyLEARN.

10.3 Bạn không có nghĩa vụ sử dụng Hệ Thống và có thể ngừng sử dụng Hệ Thống vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Sử Dụng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng Người Sử Dụng của Bạn. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tự động chấm dứt khi Bạn xóa vĩnh viễn Ứng Dụng Người Sử Dụng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

10.4 Khi Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, Bạn sẽ:

10.4.1 Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày chấm dứt, thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ anyLEARN hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả vào thời điểm chấm dứt hoặc hết hạn), bao gồm mọi khoản thanh toán chưa được thực hiện liên quan đến Dịch Vụ Giáo dục - Đào tạo do Bạn yêu cầu trước khi chấm dứt hoặc hết hạn (nếu có); và

10.4.2 Ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn Ứng Dụng Người Sử Dụng khỏi Thiết Bị Di Động của Bạn.

10.5 Các bên không có thêm nghĩa vụ hoặc quyền nào khác theo Điều Khoản Sử Dụng này sau khi chấm dứt Điều Khoản Sử Dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền nào đã phát sinh đối với bất kỳ bên nào tại thời điểm Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt, ngoại trừ những quy định tại các điều 2, 3, 9, 10, 11, 12 và 13 của Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ điều nào khác được dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực một cách rõ ràng hoặc theo bản chất của nó, sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kết thúc Điều Khoản Sử Dụng này.

 1. Quyền bảo mật

Bạn đồng ý và chấp thuận việc anyLEARN sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Bạn như được nêu Chính sách bảo mật cũng như khi được Bạn được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

 1. Tranh chấp

12.1 Điều Khoản Sử Dụng này (và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này)) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

12.2 Bất kỳ và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, hợp tác, các bên cùng có lợi. Nếu các bên không thể tự thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 1. Điều khoản chung

13.1 anyLEARN sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của anyLEARN.

13.2 Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất kỳ thời điểm nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của anyLEARN hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của anyLEARN.

13.3 anyLEARN có toàn quyền sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng này vào từng thời điểm. anyLEARN sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều Khoản Sử Dụng; tuy nhiên Bạn đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm xem xét Điều Khoản Sử Dụng thường xuyên và việc Bạn tiếp tục sử dụng Hệ Thống sẽ được xem là sự chấp nhận của Bạn đối với các sửa đổi. Trừ trường hợp nêu trên, không có bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên trừ khi được các bên lập thành văn bản.

13.4 Quyền của mỗi bên theo Điều Khoản Sử Dụng này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc chế tài được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không được xem là sự từ bỏ quyền đó.

13.5 Điều Khoản Sử Dụng này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến nội dung chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng Điều Khoản Sử Dụng này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết Điều Khoản Sử Dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào khác trừ khi được nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và chế tài mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo Luật Áp Dụng.

13.6 Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của anyLEARN. anyLEARN vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp Luật Áp Dụng có yêu cầu).

13.7 Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo Luật Áp Dụng thì các phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành và, trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của Điều Khoản Sử Dụng này.

13.8 Một chủ thể không phải là một bên của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này.

13.9 anyLEARN có thể gửi thông báo cho Bạn bằng một thông báo chung được đăng trên Ứng Dụng Người Sử Dụng hoặc gửi đến địa chỉ email của Bạn được nêu trong Tài Khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho anyLEARN bằng cách gửi email đến địa chỉ info@anylearn.vn.